Política de privacitat

DADES PERSONALS REGISTRATS

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i RD 1720/2007, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U., comunica als usuaris del "web site": www.opticalia.es i www.grupoopticalia.com, que les dades facilitades mitjançant la nostra pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els e- mails rebuts demanant informació o enviant observacions, i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporades als nostres fitxers i tractades automatitzadament o no, llevat que en l'apartat concret s'especifiqui una altra cosa, amb la finalitat de poder contestar a la seva sol · licitud, tramitar la seva petició, mantenir la relació contractual/precontractual existent i per tenir-lo informat dels serveis, promocions o productes de la nostra societat o de tercers del sector òptic i que puguin ser d'interès per a l'usuari.

En els casos d'enviament de currículum a través del web, aquestes seran tractades amb l'única finalitat de formar part en els processos de selecció que es duguin a terme per GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U., o empreses del grup o franquícies associades del sector òptic.

Està terminantment prohibit incloure dades relatives a menors d'edat, en el cas d'aportar els seus pares o tutors han consentit expressament al seu tractament amb les finalitats anteriorment indicades.

Aquests fitxers es troben inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades d'acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament.

Així mateix l'usuari consent expressament que les seves dades puguin ser comunicades a les empreses del grup i col·laboradores del sector òptic, en aquells casos en què sigui necessari per a la prestació dels nostres serveis o enviament d'informació relativa als seus productes/serveis, amb la intenció de satisfer plenament a les seves necessitats.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, pertinència i no excessivitat de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un "click" al botó d'enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

Les dades relatives als correus electrònics rebuts així com la resta de les dades obtingudes mitjançant l'emplenament dels respectius formularis seran usats per a les finalitats enumerades en el paràgraf anterior.

Les dades relatives als correus electrònics rebuts mai seran usats per a finalitats diferents a l'atenció de les consultes o peticions sol · licitades i seran cancel·lades quan deixin de ser necessàries per a tal fi.
 

DADES FACILITATS PER TERCERS

En cas que en la sol·licitud s'incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, l'usuari haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U., s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.
 

COMUNICACIONS COMERCIALS VIA CORREU ELECTRÒNIC. "SPAMMING"

Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic seran les necessàries per atendre la sol·licitud d'informació dels usuaris o contestar les seves observacions, així com per a l'enviament d'informació comercial dels nostres productes del sector òptic .

Tanmateix, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34 /2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, llevat del que disposa l' article 21.2 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic en la redacció que en fa la disposició final primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.
 

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal · lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l'estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.
 

DEURE SECRET

L'usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret de les empleats de GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U., i de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte d'aquest. Sense perjudici de l'anterior, l'usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions en xarxa no sigui invulnerable.
 

DRETS DELS AFECTATS

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO15/1999) i RD 1720/2007 21 de desembre, de desenvolupament de la LOPD, dirigint un escrit, adjuntant còpia del seu DNI o Passaport, a la següent adreça:

GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U.,
A / A Manuel Hernando
Parc Empresarial Euronova.
C / . Ronda de Ponent, 14, Planta 1 ª - A / B,
28760 Tres Cants (Madrid).
 

COOKIES

GRUPO OPTICALIA-SUNPLANET, S.L.U., no instal·larà cap "cookies" en els equips dels usuaris però es reserva el dret de la utilització de "cookies permanents" en un futur amb la finalitat de millorar la navegació i determinar amb quina freqüència els usuaris utilitzen els nostres serveis, permetent conèixer patrons estadístics de comportament, amb la intenció d'oferir un millor servei. En ambdós casos, vostè té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla, de la recepció de "cookies" i per impedir la instal · lació dels mateixos en el seu disc dur.

CONTACTE AMB NOSALTRES

Si té vostè qualsevol pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, o si li agradaria fer qualsevol suggeriment o recomanació, si us plau dirigiu-vos a nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: info@opticalia.es